เมื่อ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงทดลองเป็นผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศ

Publish 2019-06-18 15:40:17


เป็นที่ทราบกันดีว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระอัจฉริยภาพหล่กหลายด้าน และยังทรงมีพระจริยวัตรที่งดงาม เป็นกันเอง ไม่ถือพระองค์ พระองค์ทรงงานหนัก เสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชกรณียกิจแทบทุกวัน และเสด็จเยือนต่างประเทศอยู่บ่อยครั้ง

 เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยือนฮ่องกง และได้ทรงทดลองอ่านข่าวพยากรณ์อากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยาฮ่องกง 

 

 

วันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมอุตุนิยมวิทยา เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ทรงทอดพระเนตรการดำเนินงานส่วนต่าง ๆ โอกาสนี้ทรงทดลองเป็นผู้ประกาศข่าว นับเป็นภาพสุดประทับใจเป็นอย่างมาก

 

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์มีพระปรีชาสามารถในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านอักษรศาสตร์และดนตรีไทย ซึ่งพระองค์ได้นำมาใช้ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และให้การอุปถัมภ์ในด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ จากพระราชกรณียกิจในด้านศิลปวัฒนธรรมนี้ พระองค์จึงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญาว่า เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย และ วิศิษฏศิลปิน

 

 นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม โดยทรงมีโครงการในพระราชดำริส่วนพระองค์หลายหลากโครงการ ซึ่งโครงการในระยะเริ่มต้นนั้น มุ่งเน้นทางด้านการแก้ปัญหาการขาดสารอาหารของเด็กในท้องถิ่นทุรกันดาร และพัฒนามาสู่การให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาราษฎร

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน