พรรคไทยรักษาชาติข้อมูลเกี่ยวกับ พรรคไทยรักษาชาติ

 

พรรคไทยรักษาชาติ ชื่อย่อ ทษช. เป็นพรรคการเมืองที่เดิมชื่อพรรครัฐไทย ก่อขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2552  ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็น พรรคไทยรวมพลัง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 และต่อมาได้เปลี่ยนเป็นชื่อพรรคไทยรักษาชาติ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2561 ในปัจจุบันคณะกรรมการพรรคไทยรักษาชาติ ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กรณี นายกมล วิจิตรโสภาพันธ์ ลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ ตามข้อบังคับพรรคไทยรักษาชาติ พ.ศ. 2561 ข้อ 31 วรรคหนึ่ง (2) และข้อ 30 นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ตามมาตรา 38 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560

ดังนั้น จึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ จํานวน 6 คนประกอบด้วย

  1. นายวีรภัทร พาสุนันท์ รองหัวหน้าพรรค
  2. นางธัญญ์รวี สุจิโรจน์ธนกุล เลขาธิการพรรค
  3. นายพีรพงศ์ พาสุนันท์ รองเลขาธิการพรรค
  4. นางสาวสุรภา ยุวนบุณย์ เหรัญญิกพรรค
  5. นายศิรเมศร์ เสถียรุจิกานนท์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค
  6. นางสาวจิรัตธิติกาล คุ้มเสือ โฆษกพรรค

 

ปัจจุบัน พรรคไทยรักษาชาติ ทำการ ณ 99/385 ถนน แจ้งวัฒนะ, แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่, กรุงเทพมหานคร โดยมีคำขวัญว่า "โลกก้าวไกล ไทยต้องก้าวทัน คิดใหม่ ทำใหม่ กล้าเปลี่ยนแปลง"