ศาลล้มละลายกลาง สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด กร ทัพพะรังสี

ศาลล้มละลายกลาง สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด กร ทัพพะรังสี

Publish 2019-10-02 19:06:09


ในเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด โดยมีเนื้อหาระบุว่า ด้วย นายธงชัย ลํ่าซํา โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จําเลยล้มละลาย และศาลได้มีคําสั่งลงวันที่ 11 ก.ย.2562 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของนายกร ทัพพะรังสี จําเลย เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 แล้ว

 
ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลมีคําสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอํานาจจัดการเกี่ยวกับกิจการ และทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483และบุคคล ผู้เป็นหนี้ ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคําสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

 ตามมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตาม มาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 173/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483
ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2562

เบญจา สุภานนท์
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-ประกาศราชกิจจาฯยกเลิกล้มละลายนามสกุลดัง
-ประกาศราชกิจจาฯ ให้ "นายนิวัตต์" เป็นบุคคลล้มละลาย
-ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ ปลดนามสกุลดัง เพียงเกษ พ้นบุคคลล้มละลาย
-ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ปลด ท่านมุ้ย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล พ้นจากบุคคลล้มละลาย
 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย
ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;