ราชกิจจาฯ นายทหาร-ตำรวจ 75 นาย พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ทหาร-ตำรวจ ราชองครักษ์

ราชกิจจาฯ นายทหาร-ตำรวจ 75 นาย พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ทหาร-ตำรวจ ราชองครักษ์

Publish 2019-06-11 09:18:37


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์ และนายตำรวจราชองครักษ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์ และนายตำรวจราชองครักษ์

 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๘ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ มาตรา ๔ มาตรา ๗ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. ๒๔๙๕ 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องโปรดเกล้าฯ ถอดยศ ข้าราชบริพารในพระองค์

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์ และนายตำรวจ ราชองครักษ์ จำนวน ๗๕ นาย ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ

 

 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖2 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วีรวิชญ์ ชมภูทรัพย์ศิริ
ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์