ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์

ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์

Publish 2019-06-10 12:33:59


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ โดยมีความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน ๓๑ คน ดังนี้

 

 ๑. พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๒. พลตำรวจโท สกลเขต จันทรา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๓. พลอากาศตรี วีระพันธ์ ภูวจินดา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๔. พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๕. พลอากาศตรี ชาตรี พลสยม เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๖. พลอากาศตรี เอกอุ เอี่ยมอรุณ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๗. พลตรี จิรศักดิ์ สนิทมัจโร เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๘. พลตรี ธราธร บัวทรัพย์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๙. พลตรี ปรีชา น้ำฟ้า เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๑๐. พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๑๑. พลตรี มานพ ลอยเมฆ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๑๒. พันเอก ปฏิเวธ ไม้สนธิ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๑๓. พันเอก ธาดา ยุติพันธ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๑๔. พันเอก กิ่งเพ็ชร แก้วส าอางค์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๑๕. นาวาเอก กิตติ โลหารชุน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๑๖. นาวาเอก ปุณณวัชร สอ้านวงศ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

 ๑๗. พันโท พิสิฐ สว่างธรรมขจร เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๑๘. พันโท เอกชัย คู่กระสัง เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๑๙. พันโทหญิง อังสณา ชมมณี เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น ประถมาภรณ์ ช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๒๐. พันโท ไพบูลย์ ผจญแกล้ว เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๒๑. พันตรี วันนิวัติ ค าวิลัย เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๒๒. พันตรี ปฏิภาณ เกษมสุวรรณ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๒๓. นาวาตรี กิติพงศ์ ชลังสุทธิ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๒๔. ร้อยเอก อภิชิต มุกข์โตเกียว เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๒๕. นายเสน่ห์ ทะนันชัย เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๒๖. นายสมศักดิ์ อนุราชเสนา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๒๗. นายอรรถพงศ์ เกิดเกียรติพงศ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๒๘. นายวีรชัย ตั้งเมตตาจิตตกุล เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๒๙. นายถนอม กรมวังก้อน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๓๐. นายพศวัต เพ็ชรก้อน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔ 

๓๑. นายสุนทร วิไล เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สินีนุช บรรเจิดธนากุล
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์