โปรดเกล้าฯเรียกคืนเครื่องราชย์คุณหญิงทิพยา

โปรดเกล้าฯเรียกคืนเครื่องราชย์คุณหญิงทิพยา

Publish 2019-05-10 12:41:56


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่องเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน

 


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายในชั้นทุติยจุลจอมเกล้า ตติยจุลจอมเกล้าและจตุตถจุลจอมเกล้าเนื่องจากคุณหญิงทิพยา ยังพัธนา มีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมและเบียดบังพระราชทรัพย์ไปโดยมิชอบ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน
ชั้นทุติยจุลจอมเกล้า ตติยจุลจอมเกล้า และจตุตถจุลจอมเกล้า ของคุณหญิงทิพยา ยังพัธนา

 

 


 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ประกาศ ณ วันที่
๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ฌาวิตรา พัฒนาอารยสกุล
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์