ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ เรียกคืนเครื่องราชฯ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ เรียกคืนเครื่องราชฯ

Publish 2019-05-03 15:08:47


วันนี้ (03/05/2562) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกเผยแพร่ประกาศ สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งอดีตข้าราชการตํารวจสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติจํานวน๒ รายได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ๖ และข้อ๗ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้  

 ๑. ว่าที่ร้อยตํารวจโท ทองสุข เพ็ญพวงตําแหน่ง รองสารวัตร สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม กองกํากับการซักถาม ๒ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ เนื่องจากกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานกระทําการอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เรียกคืนประกอบด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่๒ ประเภทที่ ๒ เหรียญราชการชายแดน เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา 
 ๒. นายเมธี เจริญรักษ์ อดีตข้าราชการตํารวจ ชั้นยศดาบตํารวจตําแหน่งผู้บังคับหมู่กองกํากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนถูกลงโทษไล่ออกจากราชการและถอดยศ เนื่องจากเป็นผู้ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก และกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานกระทําการอันได้ ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เรียกคืนประกอบด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญราชการชายแดนและเหรียญทองช้างเผือก ทั้งนี้ว่าที่ร้อยตํารวจโท ทองสุข เพ็ญพวง และ นายเมธี เจริญรักษ์ เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกสิทธิ์ ชูวารี
ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์