ราชกิจจาฯแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯให้ปลด ว่าที่ร.ท.เมธาวี สุขประเสริฐ ขรก.ในพระองค์ออกจากราชการและถอดจากยศทหาร

ราชกิจจาฯแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯให้ปลด "ว่าที่ร.ท.เมธาวี สุขประเสริฐ" ขรก.ในพระองค์ออกจากราชการและถอดจากยศทหาร

Publish 2018-12-05 17:14:33


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศในวันที่ 5 ธ.ค.2561 ให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร โดยมีใจความระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหารอาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 มาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร ดังนี้ว่าที่ร้อยโท เมธาวี สุขประเสริฐ ตำแหน่ง รักษาราชการ ผู้บังคับหมวดทหารมหาดเล็ก รักษาพระองค์ปฏิบัติการที่ 1 หมวดทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์มาตรฐานที่ 2 กองร้อยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ที่ 1 กองพันทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่ 2 กรมทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ประพฤติผิดวินัยทหาร 

 

กล่าวคือ เกียจคร้าน ละทิ้ง ประมาทเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ ละทิ้งหน้าที่เวรประจำพระองค์ ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับยศและตำแหน่ง จึงให้ปลดออกจากราชการ และถอดออกจากยศทหาร โดยไม่มีเบี้ยหวัด เป็น พ้นราชการทหารประเภทที่ 2 สังกัดส่วนราชการในพระองค์

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2561
ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ฌาวิตรา พัฒนาอารยสกุล