ใครไม่เคยเห็นต้องดู!! ธนบัตรแบบแรกของประเทศไทย พิมพ์ 4 ภาษา (คลิป)

Publish 2018-03-07 13:28:39

 ธนบัตรแบบแรกของประเทศไทย เรียกว่า “ธนบัตรแบบ 1” ออกใช้ในปี พ.ศ. 2445 ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
 ความน่าสนใจของธนบัตรฉบับนี้ คือ ใช้เทคนิคการพิมพ์ลวดลายสีพื้น และพิมพ์เพียงด้านเดียว จึงเป็นที่มาของชื่อ “ธนบัตรหน้าเดียว” นอกจากนี้ ด้านหน้าธนบัตรมี 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษามลายู และภาษาอังกฤษ แสดงให้เห็นว่าในสมัยนั้น ประเทศไทยมีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศ 
 ในปัจจุบัน“ธนบัตรหน้าเดียว”