ราชกิจจาฯประกาศพระราชโองการ โปรดเกล้าฯให้ องคมนตรี พ้นจากตำแหน่งองคมนตรี (รายละเอียด)

ราชกิจจาฯประกาศพระราชโองการ โปรดเกล้าฯให้ องคมนตรี พ้นจากตำแหน่งองคมนตรี (รายละเอียด)

Publish 2018-03-03 15:20:57

จากกรณีเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศพระราชโองการ เรื่อง ให้องคมนตรีพ้นจากตําแหน่ง ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า นายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี พ้นจากตําแหน่ง องคมนตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 และมาตรา 14 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี


 

       อย่างไรก็ตามนายวิรัช ชินวินิจกุล (เกิด 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495) เป็นอดีตองคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ,อดีตรองประธานศาลฎีกา,เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม,เลขานุการศาลฎีกา,ผู้พิพากษาศาลฎีกา

 

       ทั้งนี้วิรัช ชินวินิจกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นองคมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และต่อมาจึงได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2561

 

 

 

 

ขอบคุณภาพ : นิวส์แพร่ออนไลน์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว