ราชกิจจาแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯให้หน่วยราชการในพระองค์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขึ้นตรงกับ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เป็นผู้บังคับบัญ

ราชกิจจาแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯให้หน่วยราชการในพระองค์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขึ้นตรงกับ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เป็นผู้บังคับบัญ

Publish 2019-06-14 17:42:33


ราชกิจจาแพร่ประกาศ เรื่อง การบังคับบัญชาหน่วยราชการในพระองค์ข้าราชการและข้าราชบริพารในกรมกิจการในพระบรมศานุวงศ์
 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมการบังคับบัญชาหน่วยราชการในพระองค์ข้าราชการและข้าราชบริพารในกรมกิจการในพระบรมศานุวงศ์

 

 


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พุทธศักราช 2560 และมาตรา 3 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมการบังคับบัญชาหน่วยราชการในพระองค์ข้าราชการและข้าราชบริพารในกรมกิจการในพระบรมศานุวงศ์ขึ้นตรงกับ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการดังนี้


1. กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2. กองราชสำนักสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
3. กองศิลปาชีพ
4. สถาบันสิริกิติ์ 
5. มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
6. นางสนองพระโอษฐ์และคุณข้าหลวงในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

 

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายนพุทธศักราช 2562 ประกาศณวันที่ 14 มิถุนายนพุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน
 

 

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สุลาลีวัลย์ หงษ์เวียงจันทร์
ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;