อดคิดถึงพี่ไม่ได้เลยแม้แต่ขณะเดียว!! เผยภาพ ความรักความผูกพันธ์ของ ยุวกษัตริย์ ในหลวง ร.๘ และ ในหลวง ร.๙ (ชมภาพ) !!!

อดคิดถึงพี่ไม่ได้เลยแม้แต่ขณะเดียว!! เผยภาพ ความรักความผูกพันธ์ของ "ยุวกษัตริย์ ในหลวง ร.๘ และ ในหลวง ร.๙" (ชมภาพ) !!!

Publish 2017-05-18 14:44:17


                 "อดคิดถึงพี่ไม่ได้เลยแม้แต่ขณะเดียว ฉันเคยคิดว่าฉันจะไม่ห่างจากพี่ตลอดชีวิต แต่มันเป็นเคราะห์กรรม ไม่คิดเลยว่าจะต้องเป็นกษัตริย์ คิดแต่จะเป็นน้องของพี่เท่านั้น"   พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                 ภายหลังจากที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๘ เสด็จสวรรคตอย่างไม่มีใครคาดคิดเมื่อช่วงเช้าของวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๙ ราชสกุลมหิดลตกอยู่ในความเศร้าโศกอย่างหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙ จึงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติในทันทีอย่างไม่มีใครคาดคิดเช่นกันเนื่องจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่๘ ที่เสด็จสวรรคต

               ในเวลาต่อมา เมื่อถึงวันที่ ๙ มิถุนายนของทุกปี การพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันขึ้นครองราชสมบัตินั้นมิใคร่โปรดให้จัดเป็นการใหญ่ จะมีการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นหลัก เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช

      

 

        
   

        จากพระราชดำรัสดังกล่าวข้างต้นและการที่โปรดให้จัดพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชในวันดังกล่าวของทุกๆปี ย่อมแสดงถึงพระราชหฤทัยอันเปี่ยมไปด้วยกตัญญูกตเวทิตาธรรม  ตลอด ๗๐ ปีที่ผ่านมาพวกเราชาวไทยย่อมรู้ซึ้งแก่จิตใจแล้วว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และทรงปกครองแผ่นดินโดยทรงทศพิธราชธรรม แผ่นดินไทยจึงร่มเย็นเป็นสุขโดยตลอดมา            ภาพความสนิทสนมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๘ และรัชกาลที่ ๙ ในพระอิริยาบถต่าง ๆ กับความผูกพันฉันพี่น้อง เป็นภาพที่พสกนิกรชาวไทยมีความปลื้มปิติในความรักความผูกพันของพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ 

 

ที่มาจาก : เพจ นายกเป็นคนตลก

คลิปจาก : lisanna strauss

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ

;