นายกรัฐมนตรี..ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาความยากจน (มีคลิป)

Publish 2018-03-22 15:57:27

วันนี้( 22 มีค.61) ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักอินทรีย์ โพธิ์ศรีสำราญ ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. พร้อมคณะ เดินทางมายัง จ.หนองบัวลำภู เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาความยากจนในภาคการเกษตรเชิงบูรณาการตามแนวทางศาสตร์พระราช โดยมี นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.หนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพี่น้องประชาชนในเขตตำบลหัวนา ให้การต้อนรับ  จากนั้น นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.หนองบัวลำภู กล่าวนำเรียนข้อมูลและสภาพทั่วไปของจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมนำเสนอปัญหาสำคัญของจังหวัด คือความยากจน ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อประชาชน 41,963 บาทต่อคนต่อปี จัดเป็นอันดับที่ 20 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอันดับที่ 76 ของประเทศ ในส่วนของพืชเศรษฐกิจทีสำคัญได้แก่ข้าว อ้อย และมันสำปะหลัง ซึ่งพืชเหล่านี้เป็นพืชเชิงเดียว ในส่วนของการทำการเกษตร ส่วนใหญ่พึ่งพิงน้ำจากธรรมชาติ โดยเฉพาะ น้ำฝน พอมาถึงฤดูแล้งทำการเพาะปลูกไม่ได้ผล อันเนื่องมาจากความแห้งแล้ง ส่งผลให้ผลิตผลทางการเกษตรต่ำ อีกทั้งปัญหาการใช้ ปุ๋ยเคมี และสารเคมีกำจัดวัชพืช ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง  ก่อให้เกิดปัญหา หนี้สินครัวเรือน จังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้กำหนด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู ระยะ 4 ปี ให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ภายใต้ชื่อ “ลุ่มภู โมเดล”
หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวทักทายกับประชาชนที่มารอต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรี อยากให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภู  มีรายได้และอาชีพที่มั่นคงเพื่อจะให้หลุดพ้นจากอันดับท้ายๆของภาคและของประเทศ  เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร ในส่วนของเกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการลดละและเลิกใช้สารเคมี ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม และเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมคิดนวัตกรรมใหม่เชิงท่องเที่ยวด้วย ในส่วนของการประกอบอาชีพของภาคเกษตรต้องมองไปที่ความต้องการของตลาดเป็นสำคัญ พร้อมย้ำให้ทุกคนร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ ประชาชนจะต้องมีส่วนในการตรวจสอบหากมีการทุจริตต้อง ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด  จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เยี่ยมชมนิทรรศการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ พลังงานทดแทน ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรและแปลงปลูกผักอินทรีย์  และทำพิธีเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพธิ์ศรีสำราญ


จากนั้นได้เดินทางต่อไปยัง กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาคำไฮ รับฟังการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของเครือข่าย เยี่ยมชมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาคำไฮ โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้านตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ประมาณ 300 คน ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผ้าพื้นเมือง กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาคำไฮ เทวาผ้าไทย ขึ้นภายใต้  แบรนด์ “เทวาผ้าไทย” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ด้านหัตถกรรม และสินค้าโอทอป รวมถึงการสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมือง  จากนั้นพร้อมคณะจึ่งได้เดินทางกลับ 

ภาพ/ข่าว วรรธนะ ทองดี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.หนองบัวลำภูติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายวรรธนะ ทองดี(โต้ง)
HASTAG :