กราบถวายมุทิตาจิตสักการะ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

กราบถวายมุทิตาจิตสักการะ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

Publish 2019-08-05 09:25:24


คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย เข้ากราบถวายมุทิตาจิตสักการะแด่ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ผู้ทรงคุณแก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 ก.ค. 2562 โดยพระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช) เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ขึ้นเป็น สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี
;