Update : ไทม์ไลน์เลือกตั้ง วันหย่อนบัตร 24 มีนาคม 62

Update : ไทม์ไลน์เลือกตั้ง วันหย่อนบัตร 24 มีนาคม 62

Publish 2019-01-24 10:17:40


    เนื่องจากเมื่อวันที่ 23 มกราคม ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงมีมติเสียงข้างมากกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม เป็นวันเลือกตั้ง  และในวันที่ 28 มกราคม -19 กุมภาพันธ์ เป็นวันเปิดให้ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิล่วงหน้าในและนอกเขตเลือกตั้ง รวมถึงการใช้สิทธินอกราชอาณาจักร ได้ลงทะเบียน  โดยสามารถยื่นคำขอผ่านนายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น สถานเอกอัครราชทูต ผ่านช่องทางไปรษณีย์หรืออินเตอร์เน็ต

 

 

 
วันที่ 4 -8 ก.พ. รับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ พร้อมบัญชีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี
วันที่ 28 ม.ค. -19 ก.พ. เป็นเปิดให้ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิล่วงหน้าในและนอกเขตเลือกตั้ง รวมถึงการใช้สิทธินอกราชอาณาจักร ได้ลงทะเบียน
วันที่ 4-16 มี.ค. จะเป็นวันออกเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
วันที่  17 มี.ค. เป็นวันออกเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าในและนอกเขตจังหวัด  รวมถึงการออกเสียงเลือกตั้งในสถานเลือกตั้งกลางของผู้ทุพลภาพ และผู้สูงอายุ
วันที่  24 มี.ค. วันเลือกตั้ง

 

 ทั้งนี้ พรรคการเมืองมีระยะ เวลาในการจัดการและให้พรรคการเมืองหาเสียงให้มาก รวมประมาณ 60 วัน เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกหลังมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธัญญา พัชรวงศ์ศักดา

;