ผู้อำนวยการใหญ่ WHO ชมไทยที่มีบทบาทในประเด็นสุขภาพโลกอย่างแข็งขันรวมทั้งชื่นชมนโยบายของรัฐบาล!!

ผู้อำนวยการใหญ่ WHO ชมไทยที่มีบทบาทในประเด็นสุขภาพโลกอย่างแข็งขันรวมทั้งชื่นชมนโยบายของรัฐบาล!!

Publish 2018-02-03 09:23:13

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 13.30 น. นายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส (Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus) 
ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization - WHO) เข้าเยี่ยมคารวะ นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยือนไทย 
เพื่อเข้าร่วมการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (PMAC) ประจำปี 2561 ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล สรุปสาระสำคัญการหารือ ดังนี้
 
นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ได้ต้อนรับผู้อำนวยการใหญ่ WHO ในโอกาสเดินทางเยือนไทยครั้งนี้ โดยฝ่ายไทยจะสนับสนุนนโยบายของผู้อำนวยการใหญ่ WHO ทั้งในเรื่องหลักประกันถ้วนหน้า 
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สุขภาพของผู้หญิง เด็ก วัยรุ่น และอื่น ๆ ซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่ไทยให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน และหวังว่า WHO จะทำงานร่วมกับหน่วยงานไทยอย่างใกล้ชิด 
ตามที่ได้กำหนดในแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO – Royal Thai Government Country Cooperation Strategy - CCS) 
ต่อไป พร้อมอวยพรให้การประชุม PMAC ประจำปีนี้ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้
ผู้อำนวยการใหญ่ WHO ชื่นชมไทยที่มีบทบาทในประเด็นสุขภาพโลกอย่างแข็งขัน โดยเฉพาะความสำเร็จในการยุติปัญหาการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก กามโรค หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
และโรคเท้าช้าง รวมทั้งชื่นชมนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้ภาคประชาสังคมมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึง ซึ่งสามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้อย่างแท้จริง 
และหวังว่าความร่วมมือระหว่างไทย – WHO ในมิติต่าง ๆ จะมีพลวัตมากยิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งฝ่ายไทยเน้นย้ำว่า ประเทศไทยต้องการให้ประชาชนมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ตามเป้าหมายที่ 3 ของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
และไทยได้พิสูจน์แล้วว่า ประเทศที่มีรายได้ปานกลางสามารถประสบความสำเร็จด้านการขยายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เป็นสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรได้รับให้ครอบคลุมประชากรกลุ่มต่าง ๆ 
ได้ รวมทั้งมีระบบให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้โยกย้ายถิ่นฐานและผู้ติดตาม ตามนโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยรัฐบาลไทยยินดีที่จะเผยแพร่ประสบการณ์ความสำเร็จต่าง ๆ ให้กับประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ต่อไป
 
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชากรในประเทศ แม้ว่าจะเผชิญกับปัญหาด้านสาธารณสุขที่มีความท้าทายอย่างมาก อาทิ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 
และความปลอดภัยบนท้องถนน  ซึ่งรัฐบาลได้มีมาตรการต่าง ๆ ที่รองรับกับปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ ไทยยังมุ่งเน้นให้มีมาตรการป้องกันปัญหาทางสาธารณสุข โดยสนับสนุนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและลดความเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บ พร้อมขอชื่นชมผู้อำนวยการใหญ่ WHO ที่ได้นำที่ประชุมออกกำลังกายตามคำแนะนำของผู้แทนไทยระหว่างการประชุมผู้บริหาร WHO 
ณ เจนีวา ทั้งนี้ ผู้อำนวยการใหญ่ WHO ได้แสดงความประทับใจในโครงการ “ก้าวคนละก้าว” ของนายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม โดย WHO สนใจที่จะจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เช่นกัน


ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าไทยมีแนวคิดจะจัดตั้ง ASEAN Centre for Active Aging and Innovation ขึ้นในประเทศภายในปี 2562 
เพื่อเป็นกลไกสำคัญของภูมิภาคในการเชื่อมโยงความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันถึงการขยายความร่วมมือระหว่างไทย- WHO ให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น โอกาสนี้ ผู้อำนวยการใหญ่ WHO 
ได้มอบโล่เกียรติยศแก่ไทย เพื่อยกย่องผลงานที่สามารถขจัดโรคเท้าช้างให้หมดไปจากไทย เมื่อปี 2560

การประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (Prince Mahidol Award Conference - PMAC) มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561 
ภายใต้หัวข้อ Making the World Safe from the Threats of Emerging Infectious Diseases ซึ่งมีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ได้แก่ 
กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยมหิดล World Bank UNAIDS JICA และ Rockefeller Foundation 
รวมทั้ง WHO ด้วย โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 
 

ขอบคุณ : ข่าวทำเนียบรัฐบาลติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

Jakkrit