ประกาศราชกิจจานุเบกษา !! พระราชโองการ โปรดเกล้าฯ เเต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษา ๑,๗๙๑ ราย

ประกาศราชกิจจานุเบกษา !! พระราชโองการ โปรดเกล้าฯ เเต่งตั้งข้าราชการตุลาการ "ผู้พิพากษา" ๑,๗๙๑ ราย

Publish 2017-07-18 19:37:58

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยเเพร่ ประกาศ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ
จํานวน ๑,๗๙๑ ราย ดังนี้
๑. นายนิพนธ์ เพื่อคุณธรรม ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา
หัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค ๗
๒. นางกาญจนา สิงห์ไฝแก้ว ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา
หัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕
๓. นายสุรพล ศุขอัจจะสกุล ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา
หัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
๔. นางทิพวรรณ หัตถะปนิตร์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา
หัวหน้าคณะในศาลล้มละลายกลาง
๕. นายธนศร สังวรเวชชภัณฑ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งธนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา
หัวหน้าคณะในศาลแรงงานกลาง
๖. นางสาวมรกต วัฒนรุ่งเรืองยศ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา
หัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
๗. นายพรไชย วงศ์เมธานุเคราะห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี ดํารงตําแหน่ง
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑
๘. นางสาวสุพัตรา ฐิตะฐาน ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา
หัวหน้าคณะในศาลล้มละลายกลาง
๙. นายจิระศักดิ์ จันทร์สว่าง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา
หัวหน้าคณะในศาลล้มละลายกลาง
๑๐. นางอรวรรณ อินทวดี ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้พิพากษา
ศาลอุทธรณ์ภาค ๑
๑๑. นายสุพจน์ อินทิวร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา
หัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
๑๒. นายวรวัฒน์ คงสถาพรกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานกลาง
๑๓. นายบุญชัย วงษาพาณิชย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต้ ดํารงตําแหน่ง
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานกลาง๑๔. นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี
๑๕. นางณัฐสิรี นิตยะประภา ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา
หัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค ๖
๑๖. นายชาคริต จุลมนต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา
หัวหน้าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑
๑๗. นางดณยา วีรฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจํากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานกลาง
๑๘. นางเพชรน้อย สมะวรรธนะ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วย
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๗
๑๙. นายกิจจา สมะวรรธนะ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา
หัวหน้าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒
๒๐. นายวสุพัชร์ จงเพิ่มวัฒนะผล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษา
ภาค ๙ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค ๙
๒๑. นางสาวดวงกมล รังษีธรรมปัญญา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานกลาง
๒๒. นางแววมณี ประทุมแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๙
๒๓. นายเกียรติยศ ไชยศิริธัญญา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
๒๔. นายเลิศบุญ เหลืองฐิติสกุล ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ดํารงตําแหน่ง
ผู้พิพากษาหวหน ั ้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔
๒๕. นายจิรเวทย์ อุนนะนันทน์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา
หัวหน้าคณะในศาลล้มละลายกลาง
๒๖. นายพรชัย เอื้อวิริยวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี
๒๗. นายไพศาล วานสูงเนิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑
ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๙
๒๘. นายนันทชัย จันทร์รอด ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา
หัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔
๒๙. นายสุรชาญ พูลสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗
ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑

 

**** ตรวจสอบรายชื่ออื่นๆ เพิ่มเติม **** (ลิ้งค์ด้านล่าง)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/184/5.PDF

 

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ดลวรรธน์ โพธิชาธาร