เปิด 7 วัน เงินเข้าบัตรคนจน เดือนพฤษภาคม 2562 ใครได้เท่าไหร่ ประโยชน์ มากน้อย(รายละเอียด)

เปิด 7 วัน เงินเข้าบัตรคนจน เดือนพฤษภาคม 2562 ใครได้เท่าไหร่ ประโยชน์ มากน้อย(รายละเอียด)

Publish 2019-05-12 08:46:25


หลังจากรัฐบาลมอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งช่วยเหลือค่าไฟ ค่าน้ำ ค่าเช่าบ้าน และค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล ล่าสุด (วันที่ 30 เมษายน 2562) ยังมีข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรคนจนอย่างต่อเนื่อง เมื่อกระทรวงการคลังเตรียมอัดฉีดงบประมาณ 13,200 ล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจปี 2562 โดยการเพิ่มวงเงินในบัตรผู้มีรายได้น้อยอีกรอบ  แต่ใครจะได้รับสิทธิประโยชน์ในครั้งนี้บ้าง เรานำรายละเอียดมาบอกแล้ว โดยในช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเข้ากระเป๋าวันไหน-เท่าไหร่กันบ้าง? 
 
 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน (เดือน พ.ค.-มิ.ย. 62)  สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน จำนวน 14.5 ล้านราย โดยแบ่งเป็น
- รายได้ไม่ถึง 30,000 บาทต่อปี : ที่เคยได้วงเงิน 300 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินเพิ่มอีก 200 บาท รวมเป็น 500 บาท 
- รายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี : ที่เคยได้วงเงิน 200 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินเพิ่มอีก 300 บาท รวมเป็น 500 บาท

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
เงินให้ผู้ผ่านการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกคนละ 100-200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ร่วมโครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
เงินช่วยเหลือซื้อค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การศึกษา ผู้ปกครองจะได้รับเงินคนละ 500 บาท ต่อบุตร 1 คน (จ่ายครั้งเดียว) ให้สิทธิตามจำนวนบุตรผู้ปกครองที่มีบุตรกำลังเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาลงมา ราว 7 ล้านคนเงินช่วยเหลือเกษตรซื้อปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และปัจจัยการผลิตอื่นๆ จำนวน 1,000 บาทต่อคน (จ่ายครั้งเดียว)เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ราว 1 ล้านคน

  

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
เพิ่มเบี้ยคนพิการขึ้นจากเดิม เป็นคนละ 200 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 5 เดือน (เดือน พ.ค.-ก.ย. 62) สำหรับผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนมีบัตรประจำตัวผู้พิการถูกต้อง ราว 16 ล้านคน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562
เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ คนละ 400 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 10 เดือน (เดือนธ.ค. 61-ก.ย.62)สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
เงินสงเคราะห์ยังชีพเพื่อผู้สูงอายุ 50-100 บาท สำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562
เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด


 

 

 

เฟซบุ๊ก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ไปรยา เปลี่ยนสมัย
ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;