รมว.พม. ลง จ.นครศรีธรรมราช ติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาล เร่งพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกมิติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย

Publish 2018-08-17 17:47:57รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาล เร่งพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกมิติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย

วันที่ 17 ส.ค. 61 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม.ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยตรวจเยี่ยมโครงการบ้านเอื้ออาทรนครศรีธรรมราช 2(โพธิ์เสด็จ) ที่ได้รับรางวัลที่ 1 จากการประกวดโครงการชุมชนสดใส จิตใจงดงาม ประจำปี 2560 ประเภทอาคารแนวราบของการเคหะแห่งชาติ (กคช.)  พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีมอบบ้านมั่นคงเมืองปากพูน และบ้านพอเพียงชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้มีการลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กในโครงการเพชรน้ำหนึ่ง ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช และเป็นประธานการประชุมทีม พม. One Home จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ทางสังคมและรายงานการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ และมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานให้กับ ทีม พม. One Home รัฐบาล โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นกลไกหลักด้านสังคมในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยความมั่นคงในชีวิตและมีคุณค่าความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันในสังคม โดยกระทรวง พม. ได้ขับเคลื่อนและผลักดันการดำเนินงานด้านสังคมจากนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ รวมทั้งการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชุมชน โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนในการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืนสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหนึ่งในจังหวัดสำคัญของภาคใต้ ซึ่ง กคช. ได้จัดสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่จำนวน 6 โครงการ รวม 2,527 หน่วย โดยโครงการบ้านเอื้ออาทรนครศรีธรรมราช 2 (โพธิ์เสด็จ) เป็นโครงการหนึ่งที่ กคช. ได้จัดสร้างเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยรองรับผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่บริเวณถนนสะพานยาว ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีขนาดพื้นที่โครงการ 40.52 ไร่ ก่อสร้างเป็นบ้านแฝดสองชั้น 21 ตารางวา จำนวน 412 หน่วย โดยเริ่มมีการเข้าอยู่อาศัยตั้งแต่ปี 2553 และ ได้จัดตั้งเป็นชุมชนตามระเบียบเทศบาลนคร โดยใช้ชื่อ “ชุมชนเคหะเอื้ออาทรสะพานยาว” เมื่อปี 2555 ปัจจุบันมีผู้เข้าอยู่อาศัยเต็มทั้งโครงการประมาณ 1,600 คน  ซึ่งมีการพัฒนาเป็นชุมชนน่าอยู่อาศัยและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยการบริหารจัดการตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนและภาคีเครือข่ายเป็นสำคัญ  ซึ่งมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนคือ การได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดโครงการชุมชนสดใส จิตใจงดงาม ประจำปี 2560 ประเภทอาคารแนวราบของ กคช.

สำหรับการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองตามโครงการบ้านมั่นคง จังหวัดนครศรีธรรมราช  กระทรวง พม. โดยสถาบันพัฒนา       องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช.  ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 32 โครงการ 58 ชุมชน มีผู้รับประโยชน์    2,785 ครัวเรือน  และได้ดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยแล้วเสร็จ จำนวน 1,764 ครัวเรือน  อีกทั้งมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยในมิติอื่นๆ ที่มากกว่าคำว่า    “บ้าน” เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาจากเครือข่ายผู้เดือดร้อนที่ประสบปัญหาร่วมกับพอช. หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น  สถาบันการศึกษา และสภาองค์กรชุมชนในส่วนของสหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงปากพูนพัฒนาจำกัด ปัจจุบันได้รับการอนุมัติงบประมาณการดำเนินงาน ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงเมืองปากพูน เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง 6 ชุมชน มีผู้เดือดร้อนทั้งหมด 332 ครัวเรือน โดยแยกเป็นประเภทบ้านเช่า 95 ครัวเรือน  เช่าที่ดินเอกชนและถูกไล่เรื้อ 125 ครัวเรือน อาศัยบนที่ดินวัด 58 ครัวเรือน ครอบครัวขยาย 29 ครัวเรือน และครอบครัวถูกไล่เรื้อ 25 ครัวเรือน ซึ่งขณะนี้ ดำเนินการสร้างบ้านแล้ว 51 หลัง และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 23 หลัง  โดยมีการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคบางส่วนแล้ว อีกทั้งดำเนินกิจกรรมสำคัญในมิติอื่นร่วมกัน อาทิ การส่งเสริมอาชีพ การสร้างรายได้ และการดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

และในส่วนของการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการบ้านพอเพียงชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช ขณะนี้ โครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนซ่อมสร้างเป็นจำนวนเงิน 7,600,000 บาท สำหรับ 444 ครัวเรือน ในพื้นที่ 16 ตำบล โดยมีสภาองค์กรชุมชนตำบล ขับเคลื่อนงานเพื่อปรับความสัมพันธ์ใหม่กับภาคีในพื้นที่ ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาสทั้งระบบตั้งแต่การวางแผนการทำงาน  ออกแบบ ก่อสร้าง และซ่อมแซม 

ทั้งนี้ กระทรวง พม. พร้อมในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  ซึ่งมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความมั่นคงในการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืน  โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาลอันจะส่งผลให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ด้วยความมั่นคงในชีวิตและมีคุณค่าความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันในสังคมต่อไป

ชชาดล เจริญพงศ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
Recommend News