ป.ป.ช.ฟันเพิ่ม !! "พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ " อดีตบิ๊กสีกากี!! ซุกบัญชีฯ-ยื่นเท็จ -ปกปิดที่ดิน ส่งศาลฎีกาตัดสิน

Publish 2017-12-03 17:00:26 สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ได้มีมติชี้มูล พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ หรือ นาย พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ อดีต ผู้บัญชาการตำรวจสอบสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) ไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช.และปกปิดทรัพย์สินรายการที่ดิน ส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยต่อไป

 

 ศาลฎีกาฯ นัดพิจารณาครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษาวันที่ 27 ก.พ.2561    (คดีหมายเลขดำที่ อม.250/2560)

พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์   และ พล.ต.ต.โกวิทย์ วงศ์รุ่งโรจน์ อดีตรอง ผบช.ก. ถูกศาลพิพากษาตัดสินให้ลงโทษจำคุกคนละ 6  ปีคดีร่วมกันหมิ่นประมาท,ดูหมิ่นแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี และองค์รัชทายาท เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่มิชอบ และจัดให้มีการเล่นการพนัน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 , พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 41 , 123/1 และ พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478 ฯก่อนหน้านี้ราชกิจจานุเบกษา4 ธ.ค.58 เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรเรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศตํารวจ และเรียกคืนเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด อดีตข้าราชการตํารวจ ออกจากยศตํารวจ ตามข้อ ๑ (๔) ของระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติว่าด้วยการถอดยศตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ ๖ และข้อ ๗ (๔) ของระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เนื่องจากกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง และถูกลงโทษ ไล่ออกจากราชการ จํานวน ๓ ราย  ๑. พลตํารวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์ ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และเบญจมาภรณ์ช้างเผือก

 

๒. พลตํารวจตรี โกวิทย์ วงศ์รุ่งโรจน์ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์ ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์ช้างเผือก เบญจมาภรณ์มงกุฎไทยและเหรียญจักรมาลา

 

๓. พลตํารวจตรี บุญสืบ ไพรเถื่อน และเรียกคืนเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก เบญจมาภรณ์ช้างเผือก และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 

ขอบคุณ  สำนักข่าวอิศรา เรียบเรียงโดย

วัชราวรรณ สุขสวัสดิ์


Suggess News