บีบพรรคคุมมวลชน!!! กรธ.เปิดพรบ.พรรคการเมือง สั่งทำ4หน้าที่???ดูแล้วยึดโยงปชช.สุดๆ พบบทลงโทษสุดโหด หากไม่ทำตามโดนยุบทันที???(มีรายละเอียด)

บีบพรรคคุมมวลชน!!! กรธ.เปิดพรบ.พรรคการเมือง สั่งทำ4หน้าที่???ดูแล้วยึดโยงปชช.สุดๆ พบบทลงโทษสุดโหด หากไม่ทำตามโดนยุบทันที???(มีรายละเอียด)

Publish 2016-12-07 15:31:52

       คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. แถลงสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง โดยนายอุดม รัฐอมฤต แถลงว่า กรธ. พยายามวางกรอบให้พรรคการเมืองไม่ดำเนินการตามอำเภอใจ ที่ผ่านมามีนักการเมืองวิจารณ์กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองในทำนองตีปลาหน้าไซว่า กฎหมายที่จะออกมาจะทำให้พรรคการเมืองง่อยเปลี้ยเสียขา ซึ่งไม่เป็นความจริง

 

       ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มีสาระสำคัญเริ่มตั้งแต่การตั้งพรรคการเมือง ภารกิจที่พรรคต้องปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน การคาดโทษพรรคที่ไม่ปฏิบัติตาม การยุบพรรค การตัดสิทธิ์ทางการเมือง โดยพรรคการเมืองต้องรวมสมาชิกก่อตั้งพรรคการเมืองให้ได้ 500 คน ซึ่งสมาชิกต้องลงเงินทุนประเดิมอย่างน้อยคนละ 2,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งต้องจัดทำเป็นรายงานของพรรคการเมืองโดยเปิดเผย ซึ่งปีแรกต้องมีสมาชิก 5,000 คน และใน 4 ปี ต้องได้สมาชิกไม่น้อยกว่า 20,000 คน หรือเพิ่มขึ้นปีละ 5,000 คน เพื่อการดำรงอยู่ของพรรค
       โดย สาระสำคัญที่ กรธ. อยากเห็นการทำหน้าที่ของพรรคการเมืองปรากฏในมาตรา 23 โดยมีสาระสำคัญคือต้องเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างมีเหตุผล โดยคำนึงถึงความรู้สึกที่ดีกับประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่ดี พรรคการเมืองมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติคือ

1.ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างมีเหตุผลมีความรับผิดชอบ

2.เสนอแนวทางการพัฒนาประเทศและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างมีเหตุผล โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน

3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมทั้งตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเดี่ยวมีเหตุผล

4.เสริมสร้างให้สมาชิกและประชาชนมีความสามัคคียอมรับความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ซึ่งหากพรรคการเมืองไม่ทำตามหน้าที่จะมีโทษที่ปรากฏในมาตรา 97 ถึงขั้นถูกยุบพรรคการเมือง


      และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น โดยในการยุบพรรคการเมือง แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ การสิ้นสภาพตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งเป็นเรื่องทางเทคนิคหรือธุรการ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจากการฝ่าฝืนกฎหมายโดยเจตนา

      

       ส่วนการควบรวมพรรคการเมือง ตามมาตรา 81 และ 83 ซึ่งเมื่อพรรคการเมืองใดที่ถูกยุบไปแล้ว ห้ามกรรมการบริหารพรรคที่ถูกยุบพรรคไปตั้งพรรคใหม่เป็นระยะเวลา 10 ปี

      

       สำหรับการตั้งกองทุนเพื่อให้พรรคการเมืองได้รับเงินสนับสนุน ทั้งจากงบประมาณและเงินบริจาค กรธ. ได้เขียนในกฎหมายว่า สามารถบริจาคเงินให้พรรคการเมืองและนำไปเงินบริจาคไปหักลดหย่อนภาษีได้ โดยเงินที่จะได้รับอุดหนุนจะคิดจากคะแนนเสียงที่พรรคการเมืองได้รับ ส่วนพรรคการเมืองที่มีอยู่เดิม กรธ. ไม่เคยมีแนวคิดเซ็ทซีโร่ตามที่มีการพูดถึง

 

 

 

 

เรียบเรียงโดย : ศิริพงศ์ สำนักข่าวทีนิวส์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว